4.º KYU - FAIXA LARANJA

(40 horas  em 4 meses):

TACHI WAZA

 Katate dori

Ikkyo - Nikyo - Kote gaeshi - Irimi nage - Uchi kaiten nage - Kokyu nage - Ude kime nage - Sokumen Irimi nage

Kata dori

Ikkyo - Nikyo

Ai Hammi katate dori

Nikyo - Sankyo - Kote gaeshi - Ude kime nage

Shomen uchi

Kote gaeshi

Yokomen uchi

Shiho nage - Ude kime nage

Ryote dori

Tenchi nage

Ushiro Ryote dori

Sankyo


SUWARI WAZA


Ai Hammi katate dori

Ikkyo - Irimi nage

Shomen uchi

Ikkyo - Irimi nage

AIKI JO

Kamae :

hasso

hasso gaeshi

Suburi :

hachi no ji

toma katate uchi (men)

toma katate uchi (gedan)

Henka waza :

tsuki > yokomen uchi

tsuki > gedan gaeshi

shomen uchi komi > gyaku yokomen uchi

yokomen uchi > gyaku yokomen uchi

men uchi > gedan gaeshi

shomen uchi > ushiro tsuki

gyaku yokomen uchi > ushiro tsuki