3.º KYU - FAIXA VERDE

(50 horas  em 5 meses):

TACHI WAZA


Katate Ryote dori

Ikkyo - Nikyo - Kote gaeshi - Ude kime nage - Kokyu ho

Ryote dori

Ikkyo - Shiho nage

Ushiro Ryote dori

Ikkyo - Nikyo - Kote gaeshi - Shiho nage - Irimi nage- Ude kime nage

Yokomen uchi

Ikkyo - Nikyo - Sankyo - Yonkyo - Kote gaeshi - Irimi nage

Shomen uchi

Nikyo - Sankyo - Yonkyo

Kokyu nage

Diversas formas de ataque

SUWARI WAZA


Katate dori

Ikkyo - Nikyo

Kata dori

Ikkyo - Nikyo

Shomen uchi

Ikkyo - Sankyo - Yonkyo - Kote gaeshi

HANMI HANDACHI WAZA

Katate dori

Shiho nage - Uchi kaiten nage

Shomen uchi

Irimi nage

AIKI JO


Henka waza :

shomen uchi > gedan gaeshi

somen uchi > jodan tsuki

hasso gaeshi > shomen uchi

hasso gaeshi > tsuki

hasso gaeshi > ushiro tsuki

hasso gaeshi > ushiro harai

hachi no ji > shomen uchi

hachi no ji > tsuki > hasso kamae

hachi no ji > hasso kamae > ushiro tsuki