FAIXA PRETA - 1.º DAN

(80 HORAS, 1 ANO NO 1.º KYU, Idade mínima: 15 anos)

EXEMPLO DE ARGUIÇÃO

SUWARI WAZA

SHOMEN UCHI (IKKYO, NIKYO, SANKYO, YONKYO, GOKYO, IRIMI NAGE, KOTE GAESHI)

HANMI HANDACHI WAZA

KATATE DORI (IKKYO, NIKYO, SHIHO NAGE, UCHI KAITEN NAGE, IRIMI NAGE, KOTE GAESHI)

TACHI WAZA

KATATE DORI ( IKKYO, NIKYO)

KATADORI MEN UCHI (IKKYO, KOTE GAESHI, SHIHO NAGE, UDE KIME NAGE)

RYOTE DORI (TENCHI NAGE, KOSHI NAGE)

CHUDAN TSUKI (IRIMI NAGE, JIYU WAZA)

USHIRO RYOTE DORI (IKKYO, IRIMI NAGE, SHIHO NAGE, KOTE GAESHI)

TANTO DORI YOKOMEN UCHI (GOKYO, JIYU WAZA)

JO TORI 

CHUDAN TSUKI (JIYU WAZA)

JO NO KATA 

(14 MOVIMENTOS)

AIKI JO 

(JO NAGE WAZA)

RANDORI 

(CONTRA UM UKE)