2.º KYU - FAIXA ROXA

TACHI WAZA


Kata dori men uchi

Ikkyo - Nikyo - Sankyo - Kote gaeshi - Shiho nage - Irimi nage

Ushiro Ryo Kata dori

Ikkyo - Nikyo - Sankyo - Sokumen Irimi nage

Kata dori

Sankyo - Yonkyo

Katate dori

Sankyo - Yonkyo - Sumi otoshi - Aiki otoshi - Koshi nage

Shomen uchi

Shiho nage - Soto kaiten nage - Uchi kaiten nage

Yokomen uchi

Gokyo

Ryote dori

Kote gaeshi - Irimi nage

Ai Hammi katate dori

Koshi nage

Katate Ryote dori

Irimi nage

Ushiro Ryote dori

Juji garami - Sokumen Irimi nage

Chudan tsuki

Ikkyo - Irimi nage

Jodan tsuki

Hiji kime osae

Ushiro Ryo hiji dori

Ikkyo

Mae Ryo kata dori

Sokumen Irimi nage

Kokyu nage

Diversas formas de ataque


SUWARI WAZA


Ryo Kata dori

Ikkyo - Nikyo

Yokomen uchi

Ikkyo - Nikyo - Sankyo - Yonkyo - Gokyo - Irimi nage

Kata dori

Sankyo

Katate dori

Kote gaeshi - Irimi nage


HANMI HANDACHI WAZA

Shomen uchi

Kote gaeshi

Ryote dori

Shiho nage

Kata dori

Soto kaiten nage

AIKI JO

Kaeshi waza (vários exercicios Ataque/Resposta)

shomen uchi > yokomen uchi

shomen uchi > jodan gaeshi

yokomen uchi > shomen uchi

choku tsuki > kaeshi tsuki

tsuki > yokomen uchi

tsuki > hachi no ji

Toma katate uchi (men) > jodan tsuki

gedan gaeshi > yokomen uchi