FAIXA PRETA - 3.º DAN

(300 HORAS, 3 ANOS NO 2.º DAN)

EXEMPLO DE ARGUIÇÃO

SUWARI WAZA

YOKOMEN UCHI (IKKYO, NIKYO, SANKYO, YONKYO, GOKYO, IRIMI NAGE, KOTE GAESHI)

HANMI HANDACHI WAZA

ATAQUES VARIADOS (IKKYO, NIKYO, SHIHO NAGE, UCHI KAITEN NAGE, SOTO KAITEN NAGE, IRIMI NAGE, KOTE GAESHI)

TACHI WAZA

KATA DORI MEN UCHI (SANKYO, SHIHO NAGE, KOTE GAESHI)

RYOTE DORI (KOSHI NAGE, KOKYU NAGE)

USHIRO RYOTE DORI (JIYU WAZA)

USHIRO RYO KATA DORI (IKKYO, NIKYO, SANKYO, KOTE GAESHI)

JODAN TSUKI (JIYU WAZA)

TANTO DORI  (JIYU WAZA, COM ATAQUES VARIADOS)

JO TORI 

(JIYU WAZA, COM ATAQUES VARIADOS)

JO NO KATA 

(31MOVIMENTOS)

AIKI JO 

(JO NAGE WAZA)

TACHI DORI 

(ATAQUES VARIADOS)

KUMI TACHI 

(KEN AWASE HO)

KASHIMA SHIN RYU KIHON DACHI 

(CINCO MOVIMENTOS)

KUMI JO 

(8 MOVIMENTOS COM UM UKE)

RANDORI 

(TANINZO GAKE)