1.º KYU - FAIXA MARROM

(70 horas  em 7 meses):

TACHI WAZA


Ushiro eri dori

Kote gaeshi - Shiho nage

Jodan tsuki

Ikkyo - Nikyo - Sankyo - Shiho nage - Irimi nage - Kaiten nage

Chudan tsuki

Nikyo - Sankyo - Kote gaeshi - Kaiten nage

Shomen uchi

Gokyo

Muna dori

Shiho nage

Ushiro Katate dori kubi shime

Kote gaeshi - Shiho nage

Katate Ryote dori :

Juji Garami

Diversas aplicações sobre

Ikkyo - Nikyo - Sankyo - Yonkyo - Kaiten nage - Sumi otoshi

Diversas pegadas e golpes

Koshi nage - Sokumen Irimi nage

Todas as aplicações de :

Ude kime nage à partir da base Shiho nage

Hiji kime osae à partir da base Ikkyo e Nikyo ura


SUWARI WAZA


Yokomen uchi

Kote gaeshi

Shomen uchi

Gokyo


HANMI HANDACHI WAZA


Shomen uchi

Ikkyo - Nikyo - Gokyo

Katate dori

Nikyo

Mais todas as técnicas realisáveis em Suwari waza e Hanmi Handachi waza

HANMI HANDACHI WAZA DAÍ IKKYO (SHOMEN UCHI)

HANMI HANDACHI WAZA DAÍ NIKYO (SHOMEN UCHI, KATATE DORI)

HANMI HANDACHI WAZA DAÍ GOKYO (SHOMEN UCHI)

MAIS TODAS AS TÉCNICAS APLICÁVEIS EM SUWARI WAZA E HANMI HANDACHI WAZA

AIKI-JO:

APRESENTAÇÃO DE SUBURI EM FORMA DE KATA, COM 23 MOVIMENTOS