FAIXA PRETA - 2.º DAN

(200 HORAS, 1 ANO NO 1.º DAN)

EXEMPLO DE ARGUIÇÃO

SUWARIWAZA

YOKOMEN UCHI (IKKYO, NIKYO, SANKYO, YONKYO, GOKYO, IRIMI NAGE, KOTE GAESHI)

HANMI HANDACHI WAZA

KATATE DORI (IKKYO, NIKYO, SHIHO NAGE, UCHI KAITEN NAGE, SOTO KAITEN NAGE, IRIMI NAGE, KOTE GAESHI)

TACHI WAZA

SHOMEN UCHI (JIYU WAZA)

KATA DORI MEN UCHI (IKKYO, NIKYO, SHIHO NAGE, KOTE GAESHI)

RYOTE DORI (TENCHI NAGE, KOSHI NAGE, KOKYU NAGE)

USHIRO RYOTE DORI (JIYU WAZA)

USHIRO RYO KATA DORI (IKKYO, NIKYO, SANKYO, KOTE GAESHI)

CHUDAN TSUKI (JIYU WAZA)

TANTO DORI

ATAQUES VARIADOS (GOKYO, IRIMI NAGE, KOTE GAESHI, SHIHO NAGE, UDE HIJI KIME OSSAE, JIYU WAZA)

KUMIJO 

(MOVIMENTOS DE 1 a 7 COM 1 UKE)

JO TORI 

CHUDAN TSUKI (JIYU WAZA)

JO NO KATA 

(14 MOVIMENTOS, COM DOIS UKE)

AIKI JO 

(JO NAGE WAZA)

RANDORI 

(FUTARI GAKE)